Tải xuống apk mod cho Android

Ứng dụng Trình chỉnh sửa & Trình phát Video

Download SKB CLOUD CAM mod apk v1.5.1 for Android

Tên SKB CLOUD CAM
Loại Ứng dụng Trình chỉnh sửa & Trình phát Video
KÍCH THƯỚC 12.1MB
thời gian tải xuống 7857
Nhà xuất bản SK broadband Co., Ltd
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 24/11/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play SKB CLOUD CAM Google Play

mod menu:

SKB CLOUD CAM

SKB CLOUD CAM Trình bày trò chơi :

\”CLOUD CAM\”는 SK브로드밴드의 영상 보안 서비스를 이용하는 고객이 원격으로 쉽게 영상을 모니터링 할 수 있는 기능을 제공하는 어플리케이션입니다.

영상 보안에 최적화된 모니터링 기능을 가진 CLOUD CAM가 고객님의 보안 관리를 쉽고 빠르게 도와드립니다.

* 분할 화면으로 여러 대의 CCTV를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다.

* 뷰어의 순서를 바꾸어 요주의 지역을 앞 순서로 배치하여 보세요. 카메라가 많은 경우에도 화면을 넘겨 쉽게 볼 수 있습니다.

* 되감기, 거꾸로 재생, 빠르게 보기 등의 모니터링 기능으로 고객님의 CCTV에 찍힌 지난 상황을 재생해볼 수 있습니다

* 지능형 이벤트 설정으로 사람계수, 침입탐지 등 여러가지 서비스 알람을 받으실 수 있습니다.

* 앱에서 사용하는 접근권한에 대하여 아래와 같이 안내드립니다.

□ 필수적 접근권한 :없음

□ 선택적 접근권한

저장공간 : 영상 캡쳐 시 이미지를 사용자의 갤러리에 저장하기 위해 사용합니다.

※ 정상적인 서비스 이용을 위해서 선택적 접근권한 허용이 필요합니다.

※ \”CLOUD CAM\” 은 이용자의 원활한 앱 사용을 위해 최소한의 접근권한을 요청합니다.

※ 안드로이드 OS 6.0 미만 버전 스마트폰을 이용하시는 경우, 선택적 접근권한 없이 모두 필수적 접근권한으로 적용될 수 있습니다.

이 경우 운영체제를 6.0 이상으로 업그레이드하고 앱을 재설치 하셔야 접근 권한 설정이 정상적으로 가능합니다.

SKB CLOUD CAM Ảnh chụp trò chơi :

SKB CLOUD CAM Ảnh chụp màn hình trò chơi

SKB CLOUD CAM Ảnh chụp màn hình trò chơi

SKB CLOUD CAM Ảnh chụp màn hình trò chơi

SKB CLOUD CAM Ảnh chụp màn hình trò chơi

SKB CLOUD CAM Ảnh chụp màn hình trò chơi

SKB CLOUD CAM (12.1MB)

Trả lời