Tải xuống apk mod cho Android

Giải trí

Download 티빙 – 오리지널, 방송, 영화, 실시간 mod apk v8.1.4.1 for Android

Tên 티빙 – 오리지널, 방송, 영화, 실시간
Loại Giải trí
KÍCH THƯỚC 46.3MB
thời gian tải xuống 1498
Nhà xuất bản 티빙(TVING)
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 16/08/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play

티빙 - 오리지널, 방송, 영화, 실시간 Google Play

mod menu:

티빙 – 오리지널, 방송, 영화, 실시간

티빙 – 오리지널, 방송, 영화, 실시간 Trình bày trò chơi :

새로운 티빙을 만나보세요

지금, 재미를 무제한 스트리밍하세요~

티빙에서만 볼 수 있는 오리지널과 최신 인기 TV프로그램, 영화, 해외 시리즈, 스포츠까지, 입맛대로 골라보는 재미!

● 다양한 화면에서 즐기세요!

스마트폰, 태블릿, PC, 스마트TV, 그리고 안드로이드TV와 크롬캐스트 기능으로 티빙을 시청하세요.

● 친구, 가족과 함께 즐기세요!

최대 4개 프로필로 가족, 지인들과 즐거움을 나눠보세요.

● 더 편리하고 빠르게 즐기세요!

tvN, JTBC, Mnet, OCN 등 실시간 채널의 인기 콘텐츠를 퀵VOD를 통해 가장 빠르게 즐겨보세요.

[앱 접근 권한 동의 규정 안내]

2017년 3월 23일 시행되는 정보통신망법 제 22조의 2(접근권한에 대한 동의)의 규정에 맞추어 서비스에 꼭 필요한 항목만을 필수접근하고 있으며, 그 내용은 아래와 같습니다.

* 필수 접근 권한

> 네트워크 연결

– LTE/Wifi 연결 및 MACAddress/IPAddress 정보를 위한 접근

> 앱 종료

– 앱 업데이트를 위한 접근

> 절전 모드 전환 방지

– 푸시 알림 및 영상 재생 시 화면 꺼짐을 막기 위한 접근

* 선택적 접근 권한

> 저장공간

– 콘텐츠 다운로드를 위한 접근

※선택적 접근 권한에 동의하지 않아도 서비스 이용은 가능합니다.

[주의사항]

1. 모든 채널은 대한민국 내에서만 시청하실 수 있습니다.

2. 네트워크 환경에 따라 시청이 어려울 수 있습니다. (LTE/5G, WiFi 환경 지원)

3. 3G/LTE/5G 네트워크로 연결되는 경우, 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.

4. 지원단말 : Android 6.0 이상

※ 지원단말 이외의 기기에서는 정상으로 동작하지 않을 수 있습니다.

[서비스 이용약관 및 개인정보 처리 방침]

▷서비스 이용약관 : https://www.tving.com/info/tvingterms.do

▷개인정보 취급방침 : https://www.tving.com/info/privacy.do

[고객센터 연락처]

▷서울특별시 마포구 상암산로 66 (상암동) CJ ENM센터

▷전화번호 : 1670-1525(평일 09시~18시)

▷이메일 : [email protected]

—-

개발자 연락처 :

02-371-5501

티빙 – 오리지널, 방송, 영화, 실시간 Ảnh chụp trò chơi :

티빙(TVING) - 오리지널, 방송, 영화, 실시간

티빙(TVING) - 오리지널, 방송, 영화, 실시간

티빙(TVING) - 오리지널, 방송, 영화, 실시간

티빙(TVING) - 오리지널, 방송, 영화, 실시간

티빙 – 오리지널, 방송, 영화, 실시간 (46.3MB)

Trả lời